Njoftime

Shtyp
 
MBI REGJISTRIMIN PËR PROVIM E SHTETIT
(MJEKË TË PËRGJITHSHËM)
PRILL 2022
 
Në mbështetje të Ligjit 10171, datë 22.10.2009 “Për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe të Rregullores së Provimit të Shtetit, nga data 04.04.2022 deri më date 22.04.2022 pranë zyrave të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve fillon regjistrimi zyrtar për Provimin e Shtetit per sezonin PRILL 2022: Lista që i bashkangjitet kërkesës për regjistrim për Provimin e Shtetit (për mjekët e përgjithshëm) në Këshillin Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë, janë:
 
1. Kërkesë me shkrim për regjistrim (kjo kërkesë behet nga kandidati, në Format A4 me kompjuter);
2. Formulari i Aplikimit (shkarkohet ne faqen e internetit www.urdhrimjekeve.org.al )
3. Fotokopje e letërnjoftimit;
4. Fotokopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare;
5. Fotokopje e noterizuar e suplementit të diplomës e lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë, në mungesë të tij lista e notave e noterizuar.
6. Dorëzimi i librezës së Praktikës Profesionale (e plotësuar) lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë;
7. Raporti mjeko-ligjor;
8. Dëshmi penaliteti;
9. Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;
10. 2 fotografi të formatit të pashaportës.
11. Deshmia e kursit te ndihmes se shpejte.
 
Për të gjithë ata që janë regjistruar zyrtarisht për Provimin e Shtetit në sezonet e mëparshme dhe nuk kanë mundur ta marrin atë dhe dëshirojnë të futen në Provimin e ardhshëm, do të rinovojnë vetëm këto dokumenta:
1. Dëshmi Penaliteti;
2. Raportin Mjeko-Ligjor;
3. Vërtetimin nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale.
Hyjnë në Provimin e Shtetit të gjithë mjekët e diplomuar që janë regjistruar provizorisht tek Këshilli Kombëtar dhe kanë përfunduar praktikën profesionale 3 muaj, të parashikuar në rregulloret e Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë.

 

Adresa e re e Keshillit Kombetar te UMSH-se dhe Keshillit Rajonal te UMSH-se, Qarku Tirane
 
Rruga "Dritan Hoxha" Pallati i ri LI-EM, Laprake (prane bankes Pro Credit) Tirane