Botime

Shtyp

Buletini është organ informativ i Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë që ka filluar të botohet në vitin 2000. Aktualisht botohen 3 numra në vit dhe në të përmbahen shumë rubrika, ku më kryesore janë editorialet, botimi i akteve ligjore e normative, problemet organizative të Këshillit Kombëtar, probleme që lidhen me etikën dhe deontologjine mjekësore dhe një vend të rëndësishëm zënë materialet shkencore profesionale përgjithësuese për mjekët në përgjithësi dhe atyre të shërbimit të familjes në veçanti.

Buletini i UMSH-së shpërndahet falas për të gjithë institucionet shëndetësore të vendit. Në të mund të botojnë artikuj të gjithë mjekët dhe stomatologët e vendit dhe të huaj.

 

BULETINET E VITIT 2022

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2022

 

BULETINET E VITIT 2021

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2021

BULETINI Nr. 2 Maj - Gusht 2021

BULETINI Nr. 3 Shtator - Dhjetor 2021

 

BULETINET E VITIT 2020

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2020

BULETINI Nr. 2 Maj - Gusht 2020

BULETINI Nr. 3 Shtator - Dhjetor 2020

 

BULETINET E VITIT 2019

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2019

BULETINI Nr. 2 Maj - Gusht 2019

BULETINI Nr. 3 Shtator - Dhjetor 2019

 

BULETINET E VITIT 2018

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2018

BULETINI Nr. 2 Maj - Gusht 2018

BULETINI Nr. 3 Shtator - Dhjetor 2018

 

BULETINET E VITIT 2017

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2017

BULETINI Nr. 2 Maj - Gusht 2017

BULETINI Nr. 3 Shtator - Dhjetor 2017

 

BULETINET E VITIT 2016

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2016

BULETINIi Nr. 2 Maj-Gusht 2016

 

BULETINET E VITIT 2015

BULETINI 2015 Pjesa I

BULETINI 2015 Pjesa II

BULETINI 2015 Pjesa III

 

 

BULETINET E VITIT 2012

BULETINI Nr. 1 Janar - Prill 2012

BULETINI Nr. 2 Maj - Gusht 2012

BULETINI Nr. 3 Shtator - Djetor 2012

 

BULETINET E VITIT 2011

BULETINI - Nr. 1 - 2011, janar-prill

BULETINI - Nr. 3 - 2011, shtator-dhjetor

 

BULETINET E VITIT 2010

BULETINI - Nr. 3 - 2010, shtator-dhjetor

 

Mjekesia Defensive

Pasojat e "Fake News" ne mjekesi

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara